Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Казақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ЌРЗ

"Егемен Ќазаќстан" 20.11.2015 ж., № 223 (28701); "Казахстанская правда" от 20.11.2015 г., № 223 (28099); Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2015 ж., № 22-ІІ, 147-ќўжат

 

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      Осы Заѕныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін 27-баптан ќараѕыз.
      Ќолданушылар назарына!
      Ќолданушыларєа ыѕєайлы болуы їшін РЌАО мазмўнды жасады.
      МАЗМЎНЫ
      Осы Заѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласындаєы ќоєамдыќ ќатынастарды реттейді жјне Ќазаќстан Республикасында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы саясатты іске асыруєа баєытталєан.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заѕда ќамтылатын кейбір ўєымдарды тїсіндіру

      Осы Заѕда ќамтылатын ўєымдар мынадай маєынада ќолданылады:
      1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атќаратын адам – мемлекеттік функцияларды жјне мемлекеттік органдардыѕ ґкілеттіктерін тікелей орындау їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясында, Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ жјне ґзге де заѕдарында белгіленген лауазымды атќаратын адам, оныѕ ішінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ депутаты, судья, сол сияќты Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет туралы заѕнамасына сјйкес мемлекеттік саяси лауазымды не "А" корпусыныѕ мемлекеттік јкімшілік лауазымын атќаратын адам;
      2) лауазымды адам – тўраќты, уаќытша немесе арнаулы ујкiлеттiк бойынша билік ґкілініѕ функцияларын жїзеге асыратын не мемлекеттік органдарда, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде, жергiлiктi ґзiн-ґзi басќару органдарында, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќарулы Кїштерінде, басќа да јскерлері мен јскери ќўралымдарында ўйымдыќ-ґкімдік немесе јкiмшiлiк-шаруашылыќ функцияларды орындайтын адам;
      3) мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адам – Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет туралы заѕдарына сјйкес мемлекеттік ќызметші, мјслихат депутаты, сондай-аќ мемлекеттік лауазымда кґзделген міндеттерді мемлекеттік ќызметке таєайындалєанєа дейін уаќытша орындайтын адам;
      4) мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестірілген адам – жергiлiктi ґзiн-ґзi басќару органдарына сайланєан адам; Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕында белгiленген тјртiппен Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенттiгiне, Ќазаќстан Республикасы Парламентiніѕ немесе мјслихаттардыѕ депутаттыєына, аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдігіне, сондай-аќ жергiлiктi ґзiн-ґзi басќару сайланбалы органыныѕ мїшелігіне кандидаттар ретiнде тiркелген азамат; жергiлiктi ґзiн-ґзi басќару органында тўраќты немесе уаќытша жўмыс iстейтiн, еѕбегiне аќы тґлеу Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттiк бюджет ќаражатынан жїргізілетін ќызметшi; мемлекеттік ўйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басќарушылыќ функцияларды орындайтын адам, Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі мен оныѕ ведомстволарыныѕ ќызметшілері;
      5) мїдделер ќаќтыєысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдардыѕ, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдардыѕ, оларєа теѕестірілген адамдардыѕ, лауазымды адамдардыѕ жеке мїдделері мен олардыѕ лауазымдыќ ґкілеттіктері арасындаєы ќайшылыќ, мўндай жаєдайда осы аталєан адамдардыѕ жеке мїдделері олардыѕ ґздерініѕ лауазымдыќ ґкілеттіктерін тиісінше орындамауына јкеп соєуы мїмкін;
      6) сыбайлас жемќорлыќ – жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдардыѕ, мемлекеттiк функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдардыѕ, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестiрiлген адамдардыѕ, лауазымды адамдардыѕ ґздерініѕ лауазымдыќ (ќызметтік) ґкiлеттiктерін жјне соєан байланысты мїмкiндiктерiн жеке ґзi немесе делдалдар арќылы жеке ґзіне не їшінші тўлєаларєа мїлiктiк (мїліктік емес) игiлiктер мен артыќшылыќтар алу немесе табу маќсатында заѕсыз пайдалануы, сол сияќты игiлiктер мен артыќшылыќтарды беру арќылы осы адамдарды параєа сатып алу;
      7) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы саясат – сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін азайтуєа, ќоєамныѕ мемлекеттік органдар ќызметіне сенімін арттыруєа баєытталєан ќўќыќтыќ, јкімшілік жјне ўйымдастырушылыќ шаралар жјне осы Заѕєа сјйкес ґзге де шаралар;
      8) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шектеулер – осы Заѕда белгіленген жјне сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ алдын алуєа баєытталєан шектеулер;
      9) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілерініѕ ґз ґкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу, оныѕ ішінде ќоєамда сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыру, сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды аныќтау жјне жою жґніндегі, сондай-аќ сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтау, жолын кесу, ашу жјне тергеп-тексеру жјне олардыѕ салдарларын жою жґніндегі ќызметі;
      10) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган – ґз ґкілеттіктері шегінде Ќазаќстан Республикасында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы саясатты іске асыру жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласын їйлестіру жґніндегі функцияларды жїзеге асыратын мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласындаєы орталыќ атќарушы орган; оныѕ ведомствосы, аумаќтыќ бґлімшелері;
      11) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ – бўл їшін заѕда јкімшілік немесе ќылмыстыќ жауаптылыќ белгіленген, сыбайлас жемќорлыќ белгілері бар ќўќыќќа ќайшы, кінјлі тїрдегі іс-јрекет (јрекет немесе јрекетсіздік);
      12) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелі – сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайлардыѕ туындау мїмкіндігі;
      13) сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілерініѕ алдын алу шаралары жїйесін јзірлеу жјне енгізу арќылы сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды зерделеу, аныќтау, шектеу жјне жою жґніндегі ќызметі.
      Ескерту. 1-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 06.04.2016 № 484-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

2-бап. Осы Заѕныѕ ќолданылу аясы

      1. Осы Заѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында жеке жјне заѕды тўлєаларєа ќатысты ќолданылады. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта ґзгеше кґзделмесе, Ќазаќстан Республикасыныѕ шегінен тыс жерде осы Заѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары мен Ќазаќстан Республикасында тіркелген заѕды тўлєаларєа ќатысты ќолданылады.
      2. Сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстар їшін ќылмыстыќ жауаптылыќ пен жаза – Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ кодексінде, јкімшілік сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар їшін јкімшілік жауаптылыќ пен жаза – Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексінде кґзделген.

3-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы заѕнамасы

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негізделеді жјне осы Заѕ мен Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.
      2. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕда ќамтылєаннан ґзге де ќаєидалар белгіленген болса, онда халыќаралыќ шарттыѕ ќаєидалары ќолданылады.

4-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ негізгі ќаєидаттары

      Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл:
      1) заѕдылыќ;
      2) адам мен азаматтыѕ ќўќыќтарын, бостандыќтары мен заѕды мїдделерін ќорєау басымдыєы;
      3) жариялылыќ пен ашыќтыќ;
      4) мемлекет пен азаматтыќ ќоєамныѕ ґзара іс-ќимыл жасауы;
      5) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл шараларын жїйелі жјне кешенді пайдалану;
      6) сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу шараларын басым ќолдану;
      7) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылєа жјрдем кґрсететін адамдарды кґтермелеу;
      8) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды жасаєаны їшін жазаныѕ бўлтартпастыєы ќаєидаттары негізінде жїзеге асырылады.

5-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ маќсаты мен міндеттері

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ маќсаты ќоєамда сыбайлас жемќорлыќты жою болып табылады.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл маќсатына ќол жеткізу мынадай:
      1) ќоєамда сыбайлас жемќорлыќќа тґзбестік ахуалын ќалыптастыру;
      2) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін жаєдайлар мен себептерді аныќтау жјне олардыѕ салдарларын жою;
      3) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілерініѕ ґзара іс-ќимылын ныєайту;
      4) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі халыќаралыќ ынтымаќтастыќты дамыту;
      5) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтау, жолын кесу, ашу жјне тергеп-тексеру міндеттерін шешу арќылы іске асырылады.

2-тарау. СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ ІС-ЌИМЫЛ ШАРАЛАРЫ

6-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл шараларыныѕ жїйесі

      Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл шараларыныѕ жїйесі:
      1) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторингті;
      2) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін талдауды;
      3) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыруды;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес заѕдыќ сараптама жїргізу кезінде сыбайлас жемќорлыќ сипаты бар нормаларды аныќтауды;
      5) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стандарттарды ќалыптастыруды жјне саќтауды;
      6) ќаржылыќ баќылауды;
      7) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шектеулерді;
      8) мїдделер ќаќтыєысын болєызбауды жјне шешуді;
      9) кјсіпкерлік саласында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл шараларын;
      10) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтауды, жолын кесуді, ашуды жјне тергеп-тексеруді;
      11) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар туралы хабарлауды;
      12) сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ салдарларын жоюды;
      13) Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы ўлттыќ баяндаманы ќалыптастыруды жјне жариялауды ќамтиды.

7-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторинг

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторинг – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілерініѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы саясаттыѕ тиімділігіне, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласындаєы ќўќыќ ќолдану практикасыныѕ жай-кїйіне, сондай-аќ ќоєамныѕ сыбайлас жемќорлыќ деѕгейін ќабылдауы мен баєалауына ќатысты аќпаратты жинау, ґѕдеу, жинаќтап-ќорыту, талдау жјне баєалау жґніндегі ќызметі.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторингтіѕ маќсаты – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласындаєы ќўќыќ ќолдану практикасын баєалау болып табылады.
      3. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторингтіѕ дереккґздері – ќўќыќтыќ статистика мен жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері, їкіметтік емес жјне халыќаралыќ ўйымдардыѕ мјліметтері, јлеуметтік сўрау жїргізу деректері мен бўќаралыќ аќпарат ќўралдарындаєы жарияланымдар, сондай-аќ заѕмен тыйым салынбаєан ґзге де аќпарат кґздері болып табылады.
      4. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторингтіѕ нјтижелері сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне талдау жїргізу, сондай-аќ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыруєа баєытталєан шараларды жетілдіру їшін негіз болып табылуы мїмкін.
      5. Осы баптыѕ ережелері арнаулы мемлекеттік органдардыѕ ќызметіне ќолданылмайды.

8-бап. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін талдау

      1. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін талдау (ішкі жјне сыртќы) – сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды аныќтау жјне зерделеу.
      2. Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін сыртќы талдауды Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті айќындайтын тјртіппен сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган мынадай баєыттар:
      1) мемлекеттік органдар мен ўйымдардыѕ, квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ ќызметін ќозєайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілердегі сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін аныќтау;
      2) мемлекеттік органдар мен ўйымдардыѕ, квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ ўйымдыќ-басќарушылыќ ќызметінде сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін аныќтау бойынша жїзеге асырады.
      Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне сыртќы талдау жїргізуге сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ ґзге де субъектілерініѕ мамандарын жјне (немесе) сарапшыларын тартуєа ќўќылы.
      Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін сыртќы талдау нјтижелері бойынша мемлекеттік органдар, ўйымдар жјне квазимемлекеттік сектор субъектілері сыбайлас жемќорлыќтыѕ туындау себептері мен жаєдайларын жою жґнінде шаралар ќабылдайды.
      3. Осы баптыѕ 2-тармаєыныѕ кїші мына салалардаєы ќатынастарєа:
      1) прокуратура жїзеге асыратын жоєары ќадаєалауєа;
      2) ќылмыстыќ істер бойынша сотќа дейінгі іс жїргізуге;
      3) јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар туралы істер бойынша іс жїргізуге;
      4) сот тґрелігіне;
      5) жедел-іздестіру ќызметіне;
      6) ќылмыстыќ-атќару ќызметіне;
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпиялар туралы заѕнамасыныѕ талаптарыныѕ саќталуын баќылауєа ќолданылмайды.
      4. Осы баптыѕ 2-тармаєыныѕ ережелері арнаулы мемлекеттік органдардыѕ ќызметіне ќолданылмайды.
      5. Мемлекеттік органдар, ўйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілері сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдауды жїзеге асырады, оныѕ нјтижелері бойынша сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды жою жґнінде шаралар ќабылдайды.
      Сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау жїргізудіѕ їлгілік тјртібін сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган айќындайды.

9-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыру

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыру – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілерініѕ ќоєамда сыбайлас жемќорлыќќа тґзбеушілікті кґрсететін ќўндылыќтар жїйесін саќтау жјне ныєайту бойынша ґз ќўзыреті шегінде жїзеге асыратын ќызметі.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыру білім беру, аќпараттыќ жјне ўйымдастырушылыќ сипаттаєы шаралар кешені арќылы жїзеге асырылады.
      3. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы білім беру – тўлєаныѕ адамгершілік, зияткерлік, мјдени тўрєыдан дамуы жјне сыбайлас жемќорлыќты ќабылдамаудаєы белсенді азаматтыќ ўстанымын ќалыптастыру маќсатында жїзеге асырылатын, тјрбиелеу мен оќытудыѕ їздіксіз процесі.
      4. Аќпараттыќ жјне ўйымдастырушылыќ ќызмет бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында тїсіндіру жўмыстарын жїргізу, јлеуметтік маѕызды іс-шараларды, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес мемлекеттік јлеуметтік тапсырысты жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген ґзге де шараларды ўйымдастыру арќылы іске асырылады.

10-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стандарттар

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стандарттар – ќоєамдыќ ќатынастардыѕ оќшауланєан саласы їшін белгіленген, сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алуєа баєытталєан ўсынымдар жїйесі.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стандарттарды жўртшылыќтыѕ ќатысуымен мемлекеттік органдар, ўйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілері јзірлейді жјне олар заѕнаманы јзірлеу кезінде жјне ќўќыќ ќолдану практикасында ескеріледі.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      11-баптыѕ 9-тармаєыныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін ЌР 18.11.2015 № 410-V Заѕыныѕ 27-бабынан ќараѕыз.

11-бап. Ќаржылыќ баќылау шаралары

      1. Ќаржылыќ баќылау шараларын жїзеге асыру маќсатында осы бапта айќындалєан адамдар жеке тўлєалардыѕ мынадай декларацияларын:
      1) активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны;
      2) кірістері мен мїлкі туралы декларацияны ўсынады.

      2. Активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенттігіне, Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті мен мјслихаттарыныѕ депутаттыєына, аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдігіне, сондай-аќ жергілікті ґзін-ґзі басќару сайланбалы органдарына мїшелікке кандидаттар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары) кандидат ретінде тіркелгенге дейін ўсынады.
      3. Кірістері мен мїлкі туралы декларацияны:
      1) жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      2) мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      3) лауазымды адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      4) мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестірілген адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары) ўсынады.
      4. Есепті кїнтізбелік жыл ішінде Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасында айќындалєан мїлікті сатып алєан жаєдайда, осы баптыѕ 3-тармаєында аталєан адамдар кірістері мен мїлкі туралы декларацияда кґрсетілген мїлікті сатып алуєа жўмсалєан шыєыстарды жабу кґздері туралы мјліметтерді кґрсетеді.
      5. Активтері мен міндеттемелері туралы декларация Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасыныѕ сјйкес жасалады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасында айќындалєан нысан бойынша жјне тјртіппен ўсынылады.
      6. Кірістері мен мїлкі туралы декларация Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасына сјйкес жасалады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасында айќындалєан нысан бойынша, тјртіппен жјне мерзімдерде ўсынылады.
      7. Осы баптыѕ 2 жјне 3-тармаќтарында аталєан жеке тўлєалардыѕ активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны немесе кірістері мен мїлкі туралы декларацияны ўсынуы туралы мјлімет салыќтардыѕ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдердіѕ тїсуін ќамтамасыз ету саласындаєы басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттік органныѕ ресми интернет-ресурсына Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасында белгіленген тјртіппен орналастырылады.
      8. Мыналардыѕ:
      осы баптыѕ 2-тармаєында аталєан адамдардыѕ активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны жјне (немесе) кірістері мен мїлкі туралы декларацияны ўсынбауы немесе осындай декларацияларда толыќ емес, аныќ емес мјліметтерді ўсынуы, егер істелген јрекетте ќылмыстыќ жазаланатын іс-јрекет белгілері болмаса – тіркеуден бас тарту немесе тіркеу туралы шешімдердіѕ кїшін жою їшін негіз болып табылады;
      осы баптыѕ 3-тармаєында аталєан адамдардыѕ активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны жјне (немесе) кірістері мен мїлкі туралы декларацияны ўсынбауы немесе осындай декларацияларда толыќ емес, аныќ емес мјліметтерді ўсынуы, егер істелген јрекетте ќылмыстыќ жазаланатын іс-јрекет белгілері болмаса – Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексінде кґзделген жауаптылыќќа јкеп соєады.
      9. Мыналар:
      1) саяси мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      2) "А" корпусындаєы мемлекеттік јкімшілік лауазымды атќаратын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      3) Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ депутаттары мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ судьялары мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      5) квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басќарушылыќ функцияларды орындайтын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары) ўсынєан, жеке тўлєалардыѕ декларацияларында кґрсетілген мјліметтер есепті кїнтізбелік жылдан кейінгі жылдыѕ 31 желтоќсанынан кешіктірілмейтін мерзімде жариялануєа жатады.
      Жариялануєа жататын мјліметтер тізбесін сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган айќындайды.
      Осы тармаќтыѕ екінші бґлігінде кґрсетілген мјліметтерді мемлекеттік органдардыѕ, ўйымдардыѕ, Ќазаќстан Республикасы Парламенті мен Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Сотыныѕ ресми интернет-ресурстарында персоналды басќару ќызметтері (кадр ќызметтері) орналастырады.
      10. Осы баптыѕ 7-тармаєыныѕ жјне 9-тармаєыныѕ 1) жјне 2) тармаќшаларыныѕ талаптары мемлекеттік ќўпияларды ќўрайтын мјліметтерге ќолданылмайды.
      11. Мемлекеттік мїлікті басќару жґніндегі функцияларды орындауєа ќатысатын жеке жјне заѕды тўлєалар мемлекеттік меншікпен байланысты мїліктік сипаттаєы барлыќ мјмілелер жјне ќаржылыќ ќызмет туралы есептерді мемлекеттік мїлікке ќатысты меншік иесі ќўќыєын жїзеге асыратын мемлекеттік органєа Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тјртіппен жјне мерзімдерде ўсынады.
      12. Мемлекеттік кіріс органдарына келіп тїсетін, осы бапта кґзделген мјліметтер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес заѕмен ќорєалатын ќўпия болып табылады. Оларды жария ету Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жауаптылыќќа јкеп соєады.
      13. Ќызметтік жјне салыќтыќ ќўпияны ќўрайтын мјліметтер "Ќылмыстыќ жолмен алынєан кірістерді заѕдастыруєа (жылыстатуєа) жјне терроризмді ќаржыландыруєа ќарсы іс-ќимыл туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген маќсаттарда жјне тјртіппен ќаржы мониторингі жґніндегі ујкілетті органєа ўсынылады.
      Ескертпелер.
      1. Осы бапта квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басќарушылыќ функцияларды орындайтын адамдар деп – аталєан ўйымдарда тўраќты, уаќытша не арнайы ґкілеттік бойынша ўйымдыќ-ґкімдік немесе јкімшілік-шаруашылыќ функцияларды орындайтын адамдар танылады.
      2. Осы бапта ўйымдыќ-ґкімдік функциялар деп – адамдардыѕ заѕнамада жјне ќўрылтай ќўжаттарында кґзделген, ўйымныѕ атќарушы органыныѕ ґкілеттіктерін жїзеге асыру жґніндегі ќызметі тїсініледі. Осы функцияларєа ўжымды жалпы басќару, кадрларды іріктеу мен орналастыру, баєынысты адамдардыѕ еѕбегін ўйымдастыру жјне баќылау, кґтермелеу жјне тјртіптік жаза ќолдану шараларын ќолданудан кґрінетін, тјртіпті ќолдау жатады.
      3. Осы бапта јкімшілік-шаруашылыќ функциялар деп – толыќ материалдыќ жауаптылыќ жїктелген адамдардыѕ берілген ґкілеттіктер шеѕберінде мїлікті, оныѕ ішінде ўйымныѕ балансындаєы жјне банк шоттарындаєы аќшаны басќару жјне оєан билік ету жґніндегі ќызметті жїзеге асыруы тїсініледі.

12-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шектеулер

      1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдардыѕ, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдардыѕ, оларєа теѕестірілген адамдардыѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенттігіне, Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ немесе мјслихаттарыныѕ депутаттыєына, аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдігіне, сондай-аќ жергілікті ґзін-ґзі басќару сайланбалы органдарыныѕ мїшелігіне кандидаттарды ќоспаєанда), лауазымды адамдардыѕ, сондай-аќ кґрсетілген функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген кандидаттар болып табылатын адамдардыѕ ґз ґкілеттіктерін жеке, топтыќ жјне ґзге де ќызметтік емес мїдделерде пайдалануына јкеп соєуы мїмкін јрекеттерді жасауына жол бермеу маќсатында, аталєан адамдар осы Заѕныѕ 13, 14 жјне 15-баптарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, ґздеріне:
      1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын ќызметті жїзеге асыру;
      2) жаќын туыстарыныѕ, жўбайлары (зайыптары) мен жекжаттарыныѕ бірге ќызмет (жўмыс) істеуіне жол бермеу;
      3) мїліктік жјне мїліктік емес игіліктер мен артыќшылыќтар алу немесе табу маќсатында, ресми таратылуєа жатпайтын ќызметтік жјне ґзге де аќпаратты пайдалану;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќызметтік ґкілеттіктерін орындауына байланысты сыйлыќтар ќабылдау бойынша сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шектеулерді ќабылдайды.
      2. Жекелеген мемлекеттік функцияларды орындау тјртібін реттейтін заѕдарда сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алуєа баєытталєан шектеулерді кґздейтін басќа да ќўќыќтыќ нормалар белгіленуі мїмкін.
      3. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шектеулерді ќабылдауєа осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдардыѕ келісімін тиісті ўйымдардыѕ персоналды басќару ќызметтері (кадр ќызметтері) жазбаша нысанда тіркейді.
      4. Осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдардыѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шектеулерді ќабылдамауы лауазымєа ќабылдаудан бас тартуєа не лауазымнан шыєаруєа (лауазымнан босатуєа) јкеп соєады, оларды саќтамау, ќылмыстыќ жазаланатын іс-јрекет жјне јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ белгілері болмаєан жаєдайда, олардыѕ мемлекеттік ќызметті немесе ґзге де тиісті ќызметті тоќтатуы їшін негіз болып табылады.

13-бап. Мемлекеттiк функцияларды орындаумен сыйыспайтын ќызмет

      1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдарєа, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа (ґз ќызметін тўраќты емес немесе басќа жўмыстан босатылєан негізде жїзеге асыратын мјслихат депутаттарын ќоспаєанда), мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестірілген адамдарєа (Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенттігіне, Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ немесе мјслихаттарыныѕ депутаттыєына, аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдігіне, сондай-аќ жергілікті ґзін-ґзі басќарудыѕ сайланбалы органдарына мїшелікке кандидаттарды, квазимемлекеттік сектор субъектілерде ќызметін жїзеге асыратын адамдарды ќоспаєанда), лауазымды адамдарєа:
      1) егер шаруашылыќ етуші субъектіні басќару немесе басќаруєа ќатысу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес олардыѕ лауазымдыќ міндеттеріне кірмейтін болса, шаруашылыќ етуші субъектіні басќаруєа ґз бетінше ќатысуєа, мїліктік немесе ґзге де игіліктер алу маќсатында ґздерініѕ ќызметтік ґкілеттіктерін ќўќыќќа сыйымсыз пайдалану арќылы ўйымдардыѕ немесе жеке тўлєалардыѕ материалдыќ мїдделерін ќанаєаттандыруєа жјрдемдесуге;
      2) ашыќ жјне аралыќ инвестициялыќ пай ќорларыныѕ пайларын, ўйымдастырылєан баєалы ќаєаздар нарыєында облигацияларды, ўйымдастырылєан баєалы ќаєаздар нарыєында коммерциялыќ ўйымдардыѕ акцияларын (ўйымдардыѕ дауыс беретін акцияларыныѕ жалпы саныныѕ бес пайызынан аспайтын кґлемде жай акцияларды) сатып алуды жјне (немесе) ґткізуді ќоспаєанда, кјсіпкерлік ќызметпен айналысуєа;
      3) педагогтік, єылыми жјне ґзге де шыєармашылыќ ќызметті ќоспаєанда, аќы тґленетін басќа да ќызметпен айналысуєа тыйым салынады.
      2. Ўлттыќ јл-ауќат ќорыныѕ тобына кіретін ўйымдарда басќарушылыќ функцияларын орындайтын адамдар Ўлттыќ јл-ауќат ќорыныѕ тобына кіретін ґзге де ўйымдардыѕ басќару органдарында, байќау кеѕестерінде, атќарушы органдарында аќы тґленетін лауазымды атќаруєа ќўќылы.
      3. Осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарында аталєан адамдар ґздеріне меншік ќўќыєымен тиесілі тўрєын їйді мїліктік жалдауєа (жалєа) беруге жјне осындай тапсырудан кіріс алуєа ќўќылы.
      4. Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ Тґраєасы мен оныѕ орынбасарларына инвестициялыќ ќорлардыѕ пайларын, облигацияларды, коммерциялыќ ўйымдардыѕ акцияларын сатып алуєа тыйым салынады.
      Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ Тґраєасы мен оныѕ орынбасарлары лауазымєа таєайындалєан кїнінен бастап кїнтізбелік отыз кїн ішінде лауазымєа таєайындалєанєа дейін сатып алынєан, ґздеріне тиесілі инвестициялыќ ќорлар пайларын, облигацияларды жјне коммерциялыќ ўйымдардыѕ акцияларын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен сенімгерлік басќаруєа беруге міндетті.
   &nbnbsp;  5. Осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдар лауазымєа кіріскен кїннен бастап кїнтізбелік отыз кїн ішінде, осы адамдарєа заѕды тїрде тиесілі аќшаны, облигацияларды, ашыќ жјне аралыќ инвестициялыќ пай ќорларыныѕ пайларын, сондай-аќ мїліктік жалдауєа берілген мїлікті ќоспаєанда, ґздеріне тиесілі, пайдаланылуы кіріс алуєа јкелетін мїлікті Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен, осы функцияларды орындау уаќытында сенімгерлік басќаруєа беруге міндетті.
      6. Мїлікті сенімгерлік басќару шарты нотариаттыќ кујландыруєа жатады.
      7. Акцияларды сатып алєан жаєдайда, осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен, сатып алєан кїннен бастап кїнтізбелік отыз кїн ішінде оларды сенімгерлік басќаруєа беруге жјне жўмыс орны бойынша персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне) шартты нотариат кујландырєаннан кейін он жўмыс кїні ішінде мїлікті сенімгерлік басќаруєа арналєан шарттыѕ нотариаттыќ кујландырылєан кґшірмесін ўсынуєа міндетті.
      8. Жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдардыѕ, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдардыѕ жјне мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестірілген адамдардыѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенттігіне, Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ немесе мјслихаттарыныѕ депутаттыєына, аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдігіне, сондай-аќ жергілікті ґзін-ґзі басќарудыѕ сайланбалы органдарына мїшелікке кандидаттарды, квазимемлекеттік сектор субъектілерде ќызметін жїзеге асыратын адамдарды ќоспаєанда) жјне лауазымды адамдардыѕ осы баптыѕ 4 жјне 6-тармаќтарында кґзделген міндеттемелерді орындамауы, олардыѕ мемлекеттік ќызметті немесе ґзге де тиісті ќызметті тоќтатуы їшін негіз болып табылады.
      Ескерту. 13-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 22.01.2016 № 446-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

14-бап. Жаќын туыстардыѕ, ерлі-зайыптылардыѕ немесе жекжаттардыѕ бiрге ќызмет (жўмыс) iстеуiне жол бермеу

      1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдар, мемлекеттiк функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдар жјне мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестірілген адамдар (Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенттігіне, Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ немесе мјслихаттарыныѕ депутаттыєына, аудандыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ, ауылдардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ јкімдігіне, сондай-аќ жергілікті ґзін-ґзі басќарудыѕ сайланбалы органдарына мїшелікке кандидаттарды ќоспаєанда), лауазымды адамдар ґздерiнiѕ жаќын туыстары жјне (немесе) жўбайы (зайыбы), сондай-аќ жекжаттары атќаратын лауазымдарєа тiкелей баєынысты лауазымдарды атќара алмайды.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ талаптарын бўзатын адамдар, егер олар кґрсетілген бўзушылыќ байќалєан кезден бастап їш ай ішінде оны ерікті тїрде жоймаса, осындай баєыныстылыќты болєызбайтын лауазымєа ауысуєа тиіс, ал осындай ауысу мїмкін болмаєан кезде осы ќызметшілердіѕ біреуі лауазымынан шыєарылуєа немесе кґрсетілген функциялардан ґзгедей босатылуєа тиіс.
      Ескертпе. Осы Заѕда жаќын туыстар деп ата-аналар (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, асырып алынєандар, ата-анасы бір жјне ата-анасы бґлек аєа-інілері мен апа-ќарындас-сіѕлілері, атасы, јжесі, немерелері, жекжаттар деп – жўбайыныѕ (зайыбыныѕ) аєа-інілері, апа-ќарындас-сіѕлілері, ата-аналары мен балалары тїсініледі.

15-бап. Мїдделер ќаќтыєысы

      1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдарєа, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамдарєа теѕестірілген адамдарєа, лауазымды адамдарєа, егер мїдделер ќаќтыєысы орын алєан болса, лауазымдыќ міндеттерін жїзеге асыруєа тыйым салынады.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдар мїдделер ќаќтыєысын болєызбау жјне шешу бойынша шаралар ќабылдауєа тиіс.
      3. Осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдар тікелей басшысына не ґздері жўмыс істейтін ўйымныѕ басшылыєына туындаєан мїдделер ќаќтыєысы туралы немесе оныѕ туындау мїмкіндігі туралы, ґздеріне бўл жґнінде мјлім болысымен жазбаша нысанда хабарлауєа міндетті.
      Тікелей басшысы не ўйымныѕ басшылыєы осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдардыѕ ґтініштері бойынша немесе басќа да кґздерден аќпарат алєан кезде мїдделер ќаќтыєысын болєызбау жјне реттеу бойынша мынадай шараларды уаќтылы ќабылдауєа:
      1) осы баптыѕ 1-тармаєында аталєан адамдарды лауазымдыќ міндеттерін орындаудан шеттетуге жјне мїдделер ќаќтыєысы туындаєан немесе туындауы мїмкін мјселе бойынша лауазымдыќ міндеттерді орындауды басќа адамєа тапсыруєа;
      2) лауазымдыќ міндеттерін ґзгертуге;
      3) мїдделер ќаќтыєысын жою бойынша ґзге де шаралар ќабылдауєа міндетті.

16-бап. Кјсіпкерлік саласындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл шаралары

      1. Кјсіпкерлік субъектілері ґз ќызметін жїзеге асыру кезінде сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу жґнінде, оныѕ ішінде сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды барынша азайту бойынша:
      1) шешімдер ќабылдау рјсімдерініѕ есептілігін, баќылауда болуын жјне ашыќтыєын ќамтамасыз ететін ўйымдыќ-ќўќыќтыќ тетіктерді белгілеу;
      2) адал бјсекелестік ќаєидаттарын саќтау;
      3) мїдделер ќаќтыєыстарын болєызбау;
      4) іскерлік јдеп нормаларын ќабылдау жјне саќтау;
      5) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыру жґніндегі шараларды ќабылдау;
      6) сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу мјселелері бойынша мемлекеттік органдармен жјне ґзге де ўйымдармен ґзара іс-ќимыл жасау арќылы шаралар ќабылдайды.
      2. Кјсіпкерлік субъектілері їшін сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу жґніндегі стандарттарды кјсіпкерлік субъектілерініѕ бірлестіктері (ќауымдастыќтары, одаќтары) јзірлеуі жјне ќабылдауы мїмкін.

17-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы ўлттыќ баяндама

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы ўлттыќ баяндама – сыбайлас жемќорлыќтыѕ халыќаралыќ жјне ўлттыќ деѕгейлерде таралу жай-кїйі мен їрдістерін талдау мен баєалау, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы саясатты ќалыптастыру, іске асыру жјне жетілдіру жґніндегі ўсыныстар ќамтылєан ќўжат.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган жыл сайын Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы ўлттыќ баяндаманы ќалыптастырады жјне оны јрі ќарай Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентіне ўсыну їшін, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне енгізеді.
      3. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы ўлттыќ баяндама сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган жўмысыныѕ жјне мемлекеттік органдардыѕ, жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ќызметініѕ нјтижелері негізінде ќалыптастырылады.
      4. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы ўлттыќ баяндаманы дайындау, Ќазаќстан Республикасы Президентіне енгізу жјне жариялау тјртібін Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті бекітеді.
      Ескерту. 17-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 06.04.2016 № 484-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

3-тарау. СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ ІС-ЌИМЫЛ СУБЪЕКТІЛЕРІ
ЖЈНЕ ОЛАРДЫЅ ҐКІЛЕТТІКТЕРІ

18-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілері

      Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілеріне:
      1) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган;
      2) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ ґзге де субъектілері: мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, ќоєамдыќ бірлестіктер, сондай-аќ ґзге де жеке жјне заѕды тўлєалар жатады.

19-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќызмет

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќызмет – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органныѕ сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстардыѕ алдын алуєа, аныќтауєа, жолын кесуге, ашуєа жјне тергеп-тексеруге баєытталєан ќызметті жїзеге асыратын жедел-тергеу бґлімшелері.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќызметтіѕ ќызметкерлері ґздерініѕ ќызметтік міндеттерін орындау кезінде "Ќўќыќ ќорєау ќызметі туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕнамалыќ актілерінде белгіленген ґкілеттіктерге ие болады.
      Ескерту. 19-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 06.04.2016 № 484-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

20-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органныѕ ќўзыреті

      Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган мынадай функцияларды:
      1) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ базаны жетілдіру жґнінде ўсыныстар јзірлеуді, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ґз ќўзыреті шегінде нормативтік-ќўќыќтыќ актілер ќабылдауды;
      2) осы Заѕєа сјйкес, мемлекеттік органдар, ўйымдар жјне квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ ќызметінде сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды аныќтауды;
      3) Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќарауына мемлекеттік органдар, ўйымдар жјне квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ ќызметінде сыбайлас жемќорлыќтыѕ туындау себептері мен жаєдайларын барынша азайту жјне жою жґнінде ўсынымдар енгізуді;
      4) жыл сайын Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы Ўлттыќ баяндаманы, јрі ќарай Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентіне ўсыну їшін, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне енгізуді;
      5) сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін сыртќы талдау нјтижелері бойынша шыєарылєан, сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін себептер мен жаєдайларды жою жґніндегі ўсынымдарды мемлекеттік органдардыѕ, ўйымдардыѕ, квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ орындауын мониторингтеуді;
      6) сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстар туралы ќылмыстыќ істер бойынша тјркіленген жјне ќылмыстыќ жолмен алынєан ќаражатќа сатып алынєан мїліктіѕ ґткізілуіне мониторингті жїзеге асырып, оны мемлекет кірісіне айналдыру туралы аќпаратты јдетте кейіннен жариялауды;
      7) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ оѕ тјжірибесін зерделеуді жјне таратуды;
      8) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыру саласында білім беру баєдарламаларын жетілдіру жґнінде ўсыныстар тўжырымдауды;
      9) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыруєа баєытталєан, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы білім беру мен тјрбиелеу, аќпараттыќ жјне тїсіндіру ќызметі, мемлекеттік јлеуметтік тапсырысты орындау бойынша білім беру баєдарламаларын іске асыруда сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл субъектілеріне жјрдемдесуді жјне јдістемелік кґмек кґрсетуді;
      10) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган ќызметініѕ негізгі баєыттары бойынша басќа да мемлекеттік органдармен, жеке жјне заѕды тўлєалармен ґзара іс-ќимыл жасауды;
      11) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша халыќаралыќ шарттардыѕ жобаларын дайындауєа ќатысуды, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша шет мемлекеттердіѕ тиісті органдарымен ґзара іс-ќимыл жасауды, ґз ґкілеттіктері шегінде халыќаралыќ ўйымдардыѕ ќызметіне ќатысуды;
      12) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерімен жїктелген ґзге де функцияларды жїзеге асырады.
      Ескерту. 20-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 06.04.2016 № 484-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

21-бап. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органныѕ ґкілеттіктері

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган ґзіне жїктелген функцияларды орындау кезінде:
      1) мемлекеттік органдардан, ўйымдардан жјне лауазымды адамдардан Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен аќпарат пен материалдарды сўратады;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы заѕнамасын бўзушылыќтар аныќталєан жаєдайда, оларды жою бойынша заѕнамалыќ тјртіппен белгіленген шараларды ќабылдайды;
      3) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторингті жїргізу тјртібін айќындайды;
      3-1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар туралы кодексінде белгіленген тјртіппен јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар туралы хаттамалар толтырады жјне істерді ќарайды;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерімен жїктелген ґзге де ќўќыќтарды жїзеге асырады.
      2. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќызметі ґз ґкілеттіктері шегінде:
      1) сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстар бойынша жедел-іздестіру жјне тергеу ќызметініѕ практикасына, сотќа дейінгі тергеп-тексеруге талдау жїргізуге;
      2) іс жїргізудегі ќылмыстыќ істер бойынша шаќырту бойынша келуден жалтарєан адамдарды кїштеп јкелуге;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ ќылмыстыќ-процестік заѕнамасына жјне (немесе) Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасына сјйкес, ќўжаттарды, тауарларды, заттарды немесе ґзге де мїлікті алып ќоюєа немесе алуды жїргізуге;
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген тјртіппен уаќытша ўстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалануєа;
      5) мемлекеттік органдарєа, ўйымдарєа жјне оларда басќарушылыќ функцияларды орындайтын адамдарєа Ќазаќстан Республикасыныѕ ќылмыстыќ-процестік заѕнамасында белгіленген тјртіппен, мјн-жайларды немесе заѕды басќа да бўзушылыќтарды жою жґнінде шаралар ќабылдау туралы ўсынулар енгізуге;
      6) алып тасталды - ЌР 06.04.2016 № 484-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі);
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген жаєдайларда, ујкілетті органдар мен лауазымды адамдардан ревизиялар, салыќтыќ жјне басќа да тексерулер, аудит жјне баєалау жїргізуді талап етуге;
      8) сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстарєа ќарсы кїрестіѕ нысандары мен јдістерін жетілдіруге, жедел-іздестіру ќызметініѕ стратегиясы мен тактикасын айќындауєа, оныѕ тиімділігін арттыру жґніндегі шараларды јзірлеуге жјне іске асыруєа;
      9) ґзіне жїктелген міндеттерді шешуді ќамтамасыз ететін аќпараттыќ жїйелерді Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќўруєа жјне пайдалануєа, сотќа дейінгі тергеп-тексеру барысында зерттеуді, заѕнамада белгіленген тјртіппен јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы істер бойынша іс жїргізуді ўйымдастыруєа;
      10) ўстап алынєан жјне кїзетпен ўсталатын адамдарды айдауылмен алып жїруге;
      11) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерімен жїктелген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыруєа ќўќылы.
      Ескерту. 21-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 06.04.2016 № 484-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

22-бап. Мемлекеттік органдардыѕ, ўйымдардыѕ, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі лауазымды адамдардыѕ ґкілеттіктері

      1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылды ґз ќўзыреті шегінде барлыќ мемлекеттік органдар, ўйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен лауазымды адамдар жїргізуге міндетті.
      2. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтауды, жолын кесуді, ашуды, тергеп-тексеруді жјне алдын алуды жјне оларды жасауєа кінјлі адамдарды жауапќа тартуды ґзі ќўзыреті шегінде прокуратура, ўлттыќ ќауіпсіздік, ішкі істер, мемлекеттік кіріс, јскери полиция органдары, Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќауіпсіздік комитетініѕ Шекара ќызметі жїзеге асырады.

23-бап. Жўртшылыќтыѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылєа ќатысуы

      Жеке тўлєалар, ќоєамдыќ бірлестіктер жјне ґзге де заѕды тўлєалар сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл кезінде мынадай шаралар ќолданады:
      1) ґздеріне мјлім болєан сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ жасау фактілері туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен хабарлайды;
      2) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша заѕнама мен ќўќыќ ќолдану практикасын жетілдіру жґнінде ўсыныстар енгізеді;
      3) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениетті ќалыптастыруєа ќатысады;
      4) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыќ басќа да субъектілерімен жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органмен ґзара іс-ќимылды жїзеге асырады;
      5) мемлекеттік органдардан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ќызмет туралы аќпаратты Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен сўратады жјне алады;
      6) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша зерттеулер, оныѕ ішінде єылыми жјне јлеуметтік зерттеулер жїргізеді;
      7) бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында тїсіндіру жўмыстарын жїргізеді жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша јлеуметтік маѕызды іс-шаралар ўйымдастырады.

24-бап. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар туралы хабарлау

      1. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ туралы аќпаратќа ие адам ґзі ќызметкері болып табылатын мемлекеттік органныѕ не ўйымныѕ басшылыєына не сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органєа хабар береді.
      2. Мемлекеттік органныѕ, ўйымныѕ басшылыєы, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар туралы келіп тїскен хабарлама бойынша заѕєа сјйкес шаралар ќолдануєа міндетті.
      3. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ фактісі туралы хабарлаєан немесе сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылєа ґзгеше тїрде жјрдем кґрсететін адам мемлекет ќорєауында болады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тјртіппен кґтермеленеді.
      Осы тармаќтыѕ ережелері сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ фактісі туралы кґрінеу жалєан аќпартты хабарлаєан адамдарєа ќолданылмайды, олар заѕєа сјйкес жауапты болады.
      4. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылєа жјрдем кґрсететін адам туралы аќпарат мемлекеттік ќўпия болып табылады жјне заѕда белгіленген тјртіппен ўсынылады. Кґрсетілген аќпаратты жария ету заѕда белгіленген жауаптылыќќа јкеп соєады.

4-тарау. СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌ ЌЎЌЫЌ БЎЗУШЫЛЫЌТАРДЫЅ САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ

25-бап. Заѕсыз алынєан мїлікті немесе заѕсыз кґрсетілген ќызметтердіѕ ќўнын ґндіріп алу (ќайтару)

      1. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар нјтижесінде заѕсыз алынєан мїлiктi ґз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оныѕ ќўнын немесе заѕсыз алынєан кґрсетілетін ќызметтердіѕ ќўнын тґлеуден бас тартылєан жаєдайларда, оларды ґндіріп алу прокурордыѕ, мемлекеттік кіріс органдарыныѕ не осыєан заѕмен ујкiлеттiк берiлген басќа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардыѕ талап ќоюы бойынша, заѕды кїшіне енген сот шешiмi негізінде жїзеге асырылады. Кґрсетілген органдар сот шешiм шыєарєанєа дейiн ќўќыќ бўзушыєа тиесiлi мїлiкті саќтау жґнінде шаралар ќабылдайды.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєында кґрсетілген жаєдайларда прокурор, мемлекеттік кіріс органдары не осыєан заѕмен ујкілеттік берілген басќа да мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар заѕсыз алынєан мїлікті мемлекет кірісіне айналдыру жјне (немесе) заѕсыз алынєан кґрсетілетін ќызметтердіѕ ќўнын мемлекет кірісіне ґндіріп алу туралы талап ќоюымен заѕда белгіленген мерзімдерде сотќа жїгінеді.
      3. Егер жауапты мемлекеттік лауазымды атќаратын адамнан, мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамнан жјне мемлекеттік функцияларды орындауєа ујкілеттік берілген адамєа теѕестірілген адамнан жјне лауазымды адамнан жўмыстан шыєару, тиісті функцияларды орындаудан ґзгедей босату кезінде заѕсыз алынєан мїлік немесе заѕсыз кґрсетілген ќызметтіѕ ќўны ґндіріліп алынбаса, осындай босату туралы шешім ќабылдайтын лауазымды адам немесе орган кінјлі адамныѕ тўрєылыќты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ќўќыќќа ќайшы алынєан кірістер туралы хабарлама жібереді.
      4. Тапсырылєан мїлікті ќайтару, есепке алу, саќтау, баєалау жјне ґткізу Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілеген тјртіппен жїзеге асырылады.

26-бап. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар нјтижесінде жасалєан мјмілелердіѕ, шарттардыѕ, актілердіѕ жјне јрекеттердіѕ жарамсыздыєы

      1. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар нјтижесінде жасалєан мјмілелерді, шарттарды ујкілетті мемлекеттік органдардыѕ, мїдделі тўлєалардыѕ немесе прокурордыѕ талап ќоюы бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕында белгіленген тјртіппен сот жарамсыз деп таниды.
      2. Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар нјтижесінде актілерді ќабылдау жјне јрекеттерді жасау тиісті актілердіѕ кїшін жоюєа (ќолданысын тоќтатуєа) ујкілеттік берілген адамдардыѕ не мїдделі тўлєалардыѕ немесе прокурордыѕ талап ќоюы бойынша сот тјртібімен олардыѕ кїшін жою (жарамсыз деп тану) їшін негіз болып табылады.

5-тарау. ЌОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

27-бап. Осы Заѕды ќолданысќа енгізу тјртібі

      1. Осы Заѕ:
      1) 2017 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілетін 11-бабыныѕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 жјне 13-тармаќтарын;
      2) 2020 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізілетін 11-бабыныѕ 9-тармаєын ќоспаєанда, 2016 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі.
      2. 2017 жылєы 1 ќаѕтардан бастап 2020 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін 11-баптыѕ 9-тармаєы мынадай редакцияда ќолданылады деп белгіленсін:
      "9. Мыналар:
      1) саяси мемлекеттік лауазымды атќаратын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      2) "А" корпусындаєы мемлекеттік јкімшілік лауазымды атќаратын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      3) Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ депутаттары мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      4) Ќазаќстан Республикасыныѕ судьялары мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары);
      5) квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басќарушылыќ функцияларды орындайтын адамдар мен олардыѕ жўбайлары (зайыптары) ўсынєан жеке тўлєалардыѕ декларацияларында кґрсетілген мјліметтер есепті кїнтізбелік жылдан кейінгі жылдыѕ 31 желтоќсанынан кешіктірілмейтін мерзімде жариялануы мїмкін.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес мемлекеттік ќўпияларды ќўрайтын мјліметтерді ќоспаєанда, жариялануєа жататын мјліметтердіѕ тізбесін сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті орган айќындайды.
      Осы тармаќтыѕ екінші бґлігінде кґрсетілген мјліметтерді мемлекеттік органдардыѕ, ўйымдардыѕ, Ќазаќстан Республикасы Парламенті мен Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Сотыныѕ ресми интернет-ресурстарында персоналды басќару ќызметтері (кадр ќызметтері) орналастырады.".
      3. Осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кїннен бастап 2017 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін 11-бап мынадай редакцияда ќолданылады деп белгіленсін:

"11-бап. Ќаржылыќ баќылау шаралары

      1. Мемлекеттiк лауазымєа не мемлекеттiк немесе оларєа теѕестiрiлген функцияларды орындауєа байланысты лауазымєа кандидаттар болып табылатын адамдар тўрєылыќты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына:
      салыќ салу объектiсi болып табылатын, оныѕ iшiнде Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінен тыс жердегi кірістері мен мїлкi туралы декларацияны, кґрсетiлген мїлiктiѕ орналасќан жерiн кґрсете отырып;
      мыналар:
      банк мекемесiн кґрсете отырып, банк мекемелерiндегi, оныѕ iшiнде Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінен тыс жердегi салымдары мен баєалы ќаєаздары туралы, сондай-аќ осы адамдар жеке немесе басќа адамдармен бiрлесiп билiк етуге ќўќылы ќаржы ќаражаты туралы;
      жарєылыќ капиталына ќатысу їлесi мен аталєан ўйымдардыѕ толыќ банктiк немесе ґзге де деректемелерiн кґрсете отырып, заѕды тўлєалардыѕ акционерi немесе ќўрылтайшысы (ќатысушысы) ретiнде ґзiнiѕ ќатысуы туралы;
      егер адам немесе оныѕ жўбайы (зайыбы) трастардыѕ бенефициары болса, тиiстi банк шоттарыныѕ нґмiрлерiн кґрсете отырып, сол трастар жјне олар тiркелген мемлекеттер туралы;
      адамєа немесе жўбайына (зайыбына) тиесiлi, айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ мыѕ еселенген мґлшерiнен асатын мґлшердегi материалдыќ жјне ќаржы ќаражатын ўстау немесе уаќытша саќтау жґнiнде шарттыќ ќатынастары, келiсiмдерi жјне мiндеттемелерi (оныѕ iшiнде ауызша да) бар басќа ўйымдардыѕ атаулары мен деректемелері туралы мјлiметтердi ўсынады.
      2. Мемлекеттiк лауазымдаєы адамдар ґз ґкiлеттiктерiн орындау кезеѕiнде жыл сайын Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасында белгiленген тјртiппен тўрєылыќты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салыќ салу объектiсi болып табылатын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы да, одан тыс жерлердегi де кірістері мен мїлкi туралы декларацияны ўсынады.
      3. Мемлекеттiк ќызметтен терiс себептер бойынша шыєарылєан адамдар, шыєарылєаннан кейiнгi їш жыл бойы Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасында белгiленген тјртiппен тўрєылыќты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салыќ салу объектiсi болып табылатын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы да, одан тыс жерлердегi де кірістері мен мїлкi туралы декларацияны ўсынады.
      4. Осы баптыѕ 1-тармаєында кґрсетiлген адамныѕ жўбайы (зайыбы) тўрєылыќты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына:
      салыќ салу объектiсi болып табылатын, оныѕ iшiнде Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінен тыс жердегi кірістері мен мїлкi туралы декларацияны, кґрсетiлген мїлiктiѕ орналасќан жерiн кґрсете отырып;
      мыналар:
      банк мекемесiн кґрсете отырып, банк мекемелерiндегi, оныѕ ішінде Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінен тыс жердегi салымдары мен баєалы ќаєаздары туралы, сондай-аќ осы адамдар жеке немесе басќа адамдармен бiрлесiп билiк етуге ќўќылы ќаржы ќаражаты туралы;
      жарєылыќ капиталына ќатысу їлесi мен аталєан ўйымдардыѕ толыќ банктiк немесе ґзге де деректемелерiн кґрсете отырып, заѕды тўлєалардыѕ акционерi немесе ќўрылтайшысы (ќатысушысы) ретiнде ґзiнiѕ ќатысуы туралы;
      егер адам немесе оныѕ жўбайы (зайыбы) трастардыѕ бенефициары болса, тиiстi банк шоттарыныѕ нґмiрлерiн кґрсете отырып, сол трастар жјне олар тiркелген мемлекеттер туралы;
      адамєа немесе жўбайына (зайыбына) тиесiлi жјне айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ мыѕ еселенген мґлшерiнен асатын материалдыќ жјне ќаржы ќаражатын ўстау немесе уаќытша саќтау жґнiнде онымен шарттыќ ќатынастары, келiсiмдерi жјне мiндеттемелерi (оныѕ iшiнде ауызша да) бар басќа ўйымдардыѕ атаулары мен деректемелерi туралы мјлiметтердi ўсынады.
      5. Осы баптыѕ 2 жјне 3-тармаќтарында аталєан адамныѕ жўбайы (зайыбы) тўрєылыќты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салыќ салу объектiсi болып табылатын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєындаєы да, оныѕ шегінен тыс жердегi де кірістері мен мїлкi туралы декларацияны ўсынады.
      6. Арнаулы мемлекеттiк органдаєы ќызметке кандидат болып табылатын адамныѕ отбасы мїшелерi тўрєылыќты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына осы баптыѕ 4-тармаєында кґрсетiлген декларация мен мјлiметтердi ўсынады.
      Ескертпе. Осы тармаќта арнаулы мемлекеттiк органдаєы ќызметке кандидат болып табылатын адамныѕ отбасы мїшелерi деп жўбайы (зайыбы), кјмелетке толєан балалары мен оныѕ асырауындаєы жјне онымен тўраќты тїрде бiрге тўратын адамдар танылады.
      7. Осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарында аталєан адамдар – тиiсiнше ґздерi лауазымєа орналасуєа їмiткер болатын органєа не жўмыс орны бойынша органєа осы баптыѕ 1 немесе 5-тармаќтарында санамаланєан декларациялар мен мјлiметтердi мемлекеттiк кiрiс органыныѕ алєаны туралы аныќтаманы ўсынады.
 &nbsnbsp;    8. Осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарында аталєан адамдардыѕ (мемлекеттiк ќызметтен терiс себептер бойынша шыєарылєан адамдарды ќоспаєанда) осы бапта санамаланєан декларациялар мен мјлiметтердi ўсынбауы немесе толыќ емес, аныќ емес декларациялар мен мјлiметтердi ўсынуы, егер жасалєан јрекетте ќылмыстыќ жазаланатын іс-јрекет белгiлерi болмаса, адамєа тиiстi ґкiлеттiктер беруден бас тарту їшiн негiз болып табылады не заѕда кґзделген тјртiппен тјртiптiк жауаптылыќќа јкеп соєады.
      9. Осы баптыѕ 8-тармаєында кґрсетiлген, ќасаќана жасалєан, сондай-аќ бiрнеше рет жасалєан іс-јрекеттер заѕда белгiленген тјртiппен ќолданылатын јкiмшiлiк жауаптылыќќа јкеп соєады.
      10. Адамдар мемлекеттiк немесе оєан теѕестiрiлген функцияларды орындаудан босатылєаннан кейiн їш жылдыѕ iшiнде алєаш рет жасалєан, осы баптыѕ 8-тармаєында кґрсетілген іс-јрекеттер, сондай-аќ мўндай јрекеттердi ќайталап жасау заѕда белгiленген јкiмшiлiк жауаптылыќќа јкеп соєады.
      11. Жауапты мемлекеттiк лауазымдар атќаратын лауазымды адамдардыѕ кірістерініѕ мґлшерi жјне кґздерi туралы мјлiметтер, сондай-аќ сайланбалы мемлекеттiк лауазымєа ўсынылєан кезiнде кандидаттардыѕ кірістері туралы мјлiметтер заѕнамада белгiленген тјртiппен жариялануы мїмкiн.
      12. Мемлекеттiк функцияларды орындауєа ујкiлеттiк берiлген адамдарєа жјне оларєа теѕестiрiлген адамдарєа ґз атынан емес бґгде адамдар атынан, жасырын, бїркеншiк атпен жјне басќаша да азаматтыќ-ќўќыќтыќ мјмiлелер жасауєа тыйым салынады. Бўл мјмiлелер заѕда белгiленген тјртiппен жарамсыз деп танылады.
      13. Мемлекеттiк мїлiктi басќару жґнiндегi функцияларды орындауєа ќатысатын жеке жјне заѕды тўлєалар Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi белгiлеген тјртiппен жјне мерзiмде, мемлекеттiк меншiкке байланысты мїлiктiк сипаттаєы барлыќ мјмiлелер мен ќаржы ќызметi туралы есептi мемлекеттiк мїлiкке ќатысты меншiк иесi ќўќыєын жїзеге асыратын мемлекеттiк органєа ўсынады.
      14. Мемлекеттiк кiрiс органына келiп тїсетiн, осы бапта кґзделген мјлiметтер ќызметтiк ќўпияны ќўрайды. Оларды жария ету, егер жасалєан јрекетте ќылмыстыќ жазаланатын іс-јрекет белгiлерi болмаса, кiнјлi адамды жўмыстан шыєаруєа јкеп соєады. Бўл мјліметтер сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ујкілетті органныѕ, прокуратура, ўлттыќ ќауіпсіздік, ішкі істер, мемлекеттік кіріс, јскери полиция органдарыныѕ, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќызметтіѕ, Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќауіпсіздік комитетініѕ Шекара ќызметініѕ сўрау салуы бойынша, сондай-аќ заѕда белгіленген сот тјртібімен єана ўсынылады.
      Ќаржы мониторингi жґнiндегi ујкiлеттi органєа Ќазаќстан Республикасыныѕ ќылмыстыќ жолмен алынєан кiрiстердi заѕдастыруєа (жылыстатуєа) жјне терроризмдi ќаржыландыруєа ќарсы iс-ќимыл туралы заѕнамасында кґзделген маќсаттарда жјне тјртiппен ќызметтiк ќўпияны ќўрайтын мјлiметтер ўсынылады.
      15. Осы бапта кґзделген ќаржылыќ баќылау шаралары Ќазаќстан Республикасында тўрєын їйдi жјне тўрєын їй салу їшiн ќўрылыс материалдарын меншiкке сатып алуєа байланысты ќўќыќтыќ ќатынастарєа ќолданылмайды. Тўрєын їйдi жјне тўрєын їй салу їшiн ќўрылыс материалдарын сатып алу кезiндегi ќаржылыќ баќылау Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес жїзеге асырылады.".
      4. "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы" 1998 жылєы 2 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiѕ Жаршысы, 1998 ж., № 15, 209-ќўжат; 1999 ж., № 21, 774-ќўжат; 2000 ж., № 5, 116-ќўжат; 2001 ж., № 13-14, 172-ќўжат; № 17-18, 241-ќўжат; 2002 ж., № 17, 155-ќўжат; 2003 ж., № 18, 142-ќўжат; 2004 ж., № 10, 56-ќўжат; 2007 ж., № 17, 140-ќўжат; № 19, 147-ќўжат; 2008 ж., № 23, 114-ќўжат; 2009 ж., № 19, 88-ќўжат; № 24, 122, 126-ќўжаттар; 2010 ж., № 24, 148-ќўжат; 2011 ж., № 1, 2-ќўжат; № 7, 54-ќўжат; 2012 ж., № 4, 30, 32-ќўжаттар; № 8, 64-ќўжат; № 13, 91-ќўжат; № 23-24, 125-ќўжат; 2013 ж., № 2, 10-ќўжат; № 14, 72-ќўжат; 2014 ж., № 11, 61-ќўжат; № 14, 84-ќўжат; № 16, 90-ќўжат; № 21, 122-ќўжат; № 22, 131-ќўжат; № 23, 143-ќўжат) кїші жойылды деп танылсын.

 

Ќазаќстан Республикасыны

 

 

Президенті

 

Н. Назарбаев